อนุทิน 156912 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

Oakley recognizes that “many educators are not at all comfortable with or trained in neuroscience,” so she breaks down a few key principles that teachers can use in the classroom and share with students to help them demystify the learning process.

Oakley ตระหนักว่า “นักการศึกษาส่วนใหญ่อาจรู้สึกไม่ค่อยสบาย หรือไม่ถูกฝึกในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์” เธอจึงได้จัดหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นข้อๆ ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียน และแบ่งปันกับนักเรียนเพื่อที่พวกเขาจะทำให้กระบวนการเรียนรู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์ยาก

Neuroscience เป็นศาสตร์หรือวิชาหนึ่งที่มีลักษณะของสหวิชาและมีอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประสาท พฤติกรรมการทำงานของประสาท ที่พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางระบบประสาท การทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ สังคมของมนุษย์ และการทำงานของสมองที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ 

  การรู้คิด (metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้และควบคุมกระบวนการรู้คิดของบุคคล คือรู้ว่า ตนกำลังอยู่ในกระบวนการคิดใด และสามารถควบคุมตนเองให้ทำตามนั้นได้

หากมีเวลาจะแปลต่อครับ

เขียน 15 Feb 2018 @ 19:06 () แก้ไข 15 Feb 2018 @ 19:07, ()


ความเห็น (0)