อนุทิน 156880 - เห้ย เห้ยเห้ย

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและความช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย

    สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม คือ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แต่ในบางท้องที่ การกระทำของมนุษย์ ก็มีส่วนสำคัญ ในการทำให้ภาวะการเกิดอุทกภัยนั้น มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น

1. เกิดจากฝนตนหนักทั่วพื้นที่

2. ลักษณะของภูมิภาค

3. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

ความช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย

     ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีผู้เสียหายจากอุทกภัยทางธรรมชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งในเวลานั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆไปให้แต่ละพื้นที่ โดยมีวงเงินจากการช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ที่ 300,000 ล้านบาทความเห็น (0)