อนุทิน 156850 - กนกวรรณ เจริญสุข

21 มีนาคม: วันป่าไม้โลก

วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีถูกเลือกให้เป็นวันป่าไม้โลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2012

ปัจจุบันพื้นดินของโลกมีพื้นที่ป่าปกคลุมราว 31 เปอร์เซนต์ โดยมีผู้คนราว 1.6 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาป่าไม้ในการเป็นแหล่งอาหาร เชื้อเพลิง และยารักษาโรค และยังมีประชากรกว่า 300 ล้านคนที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ป่า

ประเทศไทยเคยมีพื้นที่ป่าไม้ราว 138.57 ล้านไร่ ในปี 1973 คิดเป็น 43.21 เปอร์เซนต์ ก่อนลดลงเหลือเพียง 82.18 ล้านไร่ ในปี 1998 หรือราว 25.28 เปอร์เซนต์ และได้เพิ่มขึ้นเป็น 107.24 ล้านไร่ (33.44%) ในปี 2008 ก่อนลดลงเหลือ 102.29 ล้านไร่ (31.62%) ในปี 2014 (ตัวเลขจากกรมป่าไม้)

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/this...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:28 ()


ความเห็น (0)