อนุทิน 156676 - KM วพบ.แพร่

การจัดการความรู้(KM) คืออะไร ทำอย่างไร

การสะท้อนคิด(Reflection) การนำทักษะสะท้อนคิดมาเป็นกลไกการสร้างกระบวนการผลิตผลงานวิจัยได้อย่างไร

การผลิตผลงานวิจัย การจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถทำการผลิตผลงานวิจัยได้ทำอย่างไร

สามส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ติดตามต่อความเห็น (0)