อนุทิน 156669 - KM วพบ.แพร่

การจัดการความรู้(KM) คืออะไร

การสะท้อนคิด (Reflection) เกี่ยวข้องกับด้านงานวิจัยอย่างไร

ผลผลิตทางการวิจัย เราสามารจัดการอย่างไรจึงจะสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพความเห็น (0)