อนุทิน 156531 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

ประเภทของวรรณคดี

วรรณคดีที่อาจจำแนกตามเกณฑ์กับลักษณะต่างๆของวรรณคดี ดังต่อไปนี้
     ๑.จำแนกตามลักษณะของการเขียน
     ๒.จำแนกตามความมุ่งหมายสำคั
     ๓.จำแนกตามเนื้อหา
     ๔.จำแนกตามหลักฐานการได้มา 
    ต่อไปเราจะมาดูกันว่าการจำแนกประเภทของวรรณคดีต่างละชนิดนั้นมีลักษณะอย่างไร
    ๑.จำแนกตามลักษณะของการเขียน คือ การพิจารณาลักษณะของการเขียนหรือการประพันธ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
        ๑.๑.ร้อยแก้ว(Prose) คือ การเขียนหรืองานเขียนที่มีลักษณะเป็นความเรียงธรรมดา  ไม่มีการบังคับรูปแบบฉันทลักษณ์  การเขียนในลักษณะนี้ยังแบ่งออกไปเป็นจำพวก นิยาย  นิทาน  บทความ  ตำนาน ฯลฯ
        ๑.๒.ร้อยกรอง(Poetry) คือ การเขียนหรืองานเขียนที่บังคับรูปแบบฉันทลักษณ์ในลักษณะต่างๆ บางทีเรียกงานเขียนประเภทนี้ว่า กวีนิพนธ์หรือคำประพันธ์ เป็นการเขียนที่มีลักษณะคล้องจองบังคับ  จำกัดจำนวนคำ  กำหนดคณะ  เสียงสูง-ตำหรือเสียงหนัก-เบา มีรูปแบบ(Pattern) กำหนดไว้แต่ละชนิด  ยังหมายถึงงานเขียนประเภทอื่นอีกด้วย คือ โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย ลิลิต  กลบท ฯลฯ

อ่านต่อที่ https://sites.google.com/site/...

เขียน 08 Feb 2018 @ 10:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)