อนุทิน 156462 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

วรรณกรรมพื้นบ้าน

หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น เช่น
  วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ 
 วรรณกรรมพื้นบ้านภาคอีสาน
   วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เป็นต้น
  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะใช้ภาษาพื้นบ้านในการถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ วรรณกรรมที่สื่อเรื่องราวด้านต่างๆ ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนความเชื่อต่างๆ ของบรรพบุรุษ อันเป็นพื้นฐานของความคิดและพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน
อ่านต่อได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts...

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:05 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)