อนุทิน 156460 - Supajira Ngaongam

ภาษา(Larguage)
 
             คำว่า "ภาษา" เป็นคำสันสกฤต ตรงกับคำบาลีว่า "ภาสา" และตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Larguage"
แปลว่าเสียงพูดของมนุษย์ (Human Speech) ตรงกับภาษาไทยว่า "คำ" หรือ "ความ" 
                  ภาษาคือระบบที่มีแบบแผนของพฤติกรรมทางเสียงที่เป็นนิสัยสมาชิกในสังคมใช้สื่อสารกัน เป็นขนวน
วิธีของมนุษย์ ไม่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ เพื่อใช้สื่อความคิดอารมณ์ และความต้องการ โดยอาศัยระบบสัญลักษณ์ที่
สร้างขี้นมา เป็นภาพสะท้อน ภาพแสดง หรือ ตัวแทนของโลกวัตถุและความคิด หน้าที่หลักคืออธิบายโลกแห่งความ
เป็นจริง  โดยนักภาษาศาสตร์หมายเอาภาษาพูดเป็นหลัก ถือว่าภาษาเขียน(ตัวหนังสือ)ไม่ใช่ภาษาโดยตรง เพราะ
การเขียนหรือตีพิมพ์ เป็นเพียงวิธีถ่ายเสียงพูดเป็นตัวหนังสือเท่านั้น
                 คำจำกัดความของคำว่า ภาษาคือ 'ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง'

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความหมายของภาษาความเห็น (0)