อนุทิน 156454 - Supajira Ngaongam

ประเภทของวรรณกรรม

วรรณกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    
     1)วรรณกรรมสารคดี หมายถึงหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งความรู้ ความคิด ประสบการณ์แก่ผู้อ่าน
ซึ่งอาจใช้รูปแบบร้อยแก้ว หรือร้อยกรองก็ได้ เช่น หนังสือวิชาการ ตำราเรียน ตำราอาหาร บทความ ฯลฯ
 
     2)วรรณกรรมบันเทิงคดี หมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
บันเทิงแก่ผู้อ่าน จึงมักเป็นเรื่องที่มีเหตุการณ์และตัวละคร เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน บทเพลงต่างๆ ฯลฯ
 
 
ชนิดของวรรณกรรมไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
 
     1)วรรณกรรมร้อยกรอง คือลักษณะงานเขียนที่ใช้ภาษาเขียนที่สละสวย คล้องจอง เช่นพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผน ฯลฯ เป็นต้น โดยใช้ กาพย์ กลอน โคลง ต่างๆ ในการเดินเรื่อง
 
     2)วรรณกรรมร้อยแก้ว คืองานเขียนแบบความเรียง หรือ เรียงความ ที่ไม่ใช้ภาษาคล้องจอง ในรูปของบทความ นิทาน เพลง ฯลฯ

อ่านต่อได้ที่ https://sites.google.com/site/... 

เขียน 07 Feb 2018 @ 20:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #ประเภทของวรรณกรรมความเห็น (0)