อนุทิน 156418 - Sasiwimol Ura

ความหมายของวรรณกรรม

                   คำว่า "วรรณกรรม"  มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Literature Works" หรือ "General Literature" และการใช้คำว่า
"วรรณกรรม" มีปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม
พ.ศ. 2475 โดยให้คำนิยามคำว่า
"วรรณกรรมและศิลปกรรม" รวมกันไว้ดังนี้

               “วรรณกรรมและศิลปกรรม”
หมายความรวมว่าการทำขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ
จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม เช่น สมุด สมุดเล็ก และหนังสืออื่น ๆ
เช่น ปาฐกถา กถาอื่น ๆ เทศนา หรือวรรณกรรมอื่น ๆ อันมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือนาฏกียกรรม
หรือนาฏกีย-ดนตรีกรรม หรือแบบฟ้อนรำและการเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้
ซึ่งการแสดงนั้นได้กำหนดไว้เป็นหนังสือ หรืออย่างอื่น ๆ …"


                                                                                                                          อ่านต่อใน http://64896489.blogspot.com/2...

เขียน 06 Feb 2018 @ 21:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)