อนุทิน 156414 - Witsarut Aonpreaw

ตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางท้องถิ่นเรียกว่า พุทธตำนานหรือ พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นเรื่องบันทึกการเดินทางของพระพุทธเจ้ามายังดินแดนสิบสองปันนา ล้านนา ล้านช้างและอีสานของไทย เนื้อหาของตำนานเป็นการอธิบายภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนและชาติพันธุ์ต่างๆ ผ่านการอธิบายการเสด็จเดินทางไปเทศนาสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์ พร้อมกับการประทานพระเกศาธาตุและประทับพระบาท อันเป็นที่มาของการสร้างพระธาตุและพระพุทธบาทในดินแดนต่างๆ ดังกล่าว

ll001ตำนานพระเจ้าเลียบโลก จึงมีคุณค่าในแง่ที่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์การรับพุทธศาสนาของผู้คนในดินแดนอุษาคเนย์ โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ โดยการเล่าผ่านบันทึกเรื่องราวต่างๆ จากการเดินทางของพระพุทธเจ้าทำให้ดินแดนแถบนี้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื้อหาในตำนานพระเจ้าเลียบโลก ยังเป็นการอธิบายที่มาของภูมินาม ชื่อบ้านนามเมืองและเรื่องราวการดำรงชีวิตของผู้คน กลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละท้องถิ่น ทำให้เกิดแรงยึดโยงในระบบความสัมพันธ์ของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ภายใต้อุดมการณ์ ความเชื่อ และความศรัทธาร่วมกันในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการบูชาพระธาตุและรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ความสำคัญอีกประการหนึ่งของตำนานพระเจ้าเลียบโลก ยังเห็นได้จากอิทธิพลในการเป็นต้นแบบ และการสร้างขนบในการรังสรรค์วรรณกรรมพุทธศาสนา ประเภทตำนานพระธาตุและตำนานพระบาทเรื่องอื่นๆ ในท้องถิ่นต่างๆ ในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยอีกด้วยความเห็น (0)