อนุทิน 156381 - ปภล เดชมนต์

อะไรคือ?? การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

   การตอบสนองความเสี่ยง ก็คือ การที่เราเลือกพิจารณาวิธีการที่เราควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลที่เราประเมินความเสี่ยง ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของมันที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ และคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึงวิธีการที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ 

1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบ หรือเราจะลดทั้งสองส่วนโดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

3. การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบ หรือเราจะลดทั้งสองส่วน โดยการที่เราหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากเราคิดว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบอยู่ในการที่เรายอมรับได้

เขียน 05 Feb 2018 @ 20:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่ยง#การตอบสนองความเสี่ยงความเห็น (0)