อนุทิน 156377 - Sarawut koedchantuek


     การประเมินความเสี่ยง

     การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากธุรกรรมในและนอกงบดุลแต่จะให้ความสำคัญกับธุรกรรมหรือการให้บริการต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ตรวจสอบจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยง

     การประเมินความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

1.การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงและประเมินแนวโน้นระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอก

2.การประเมินนโยบาย กระบวนการ ความสามารถในการบริหาร ที่สถาบันการเงินใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง

3.การประเมินการปฏิบัติตามมาตราฐานขั้นต่ำในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่จะต้องสอดคล้องกับประเภท ปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรม

เขียน 05 Feb 2018 @ 11:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่ยง#การประเมินความเสี่ยงความเห็น (0)