อนุทิน 156376 - ฉัตรฑริกา บุญมณีพันธ์

                                                 


     

                                             ความเสี่ยง 4 ประเภทในองค์กรธุรกิจ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)คือ การบริหารที่เรากำหนดกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)คือ บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องให้ความสำคัญ เช่น การขาดทักษะความรู้ การนำเทคโนโลยีไม่ทันสมัยมาใช้ หรือการสร้างความเดือนร้อนในกับชุมชน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk)คือ ด้านงบประมาณ หนี้สิน เช่น การเบิกจ่ายงบไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการใช้หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้เงิน เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk)คือ การละเมิดสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เช่น การทำงานไม่เสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ที่เสียผลประโยชน์มีการไม่พอใจกับกฎระเบียบใหม่ เป็นต้น

เขียน 05 Feb 2018 @ 11:32 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่ยงองค์กรความเห็น (0)