อนุทิน 156375 - ยุวธิดา รอดจันทร์ทอง

              เมื่อพูดถึงความความเสี่ยง....สถาบันการเงิน

        

            ผู้คนส่วนมากอาจจะนึกถึงแต่เรื่องความเสี่ยงด้านเครดิตหรือการกู้เงินอย่างเดียว แต่ยังมีความเสี่ยงอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน แต่ที่จริงแล้วธุรกรรมและการให้บริการการเงินหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็ล้วนเป็นความเสี่ยงของสถาบันการเงินเหมือนกัน เช่น

   - ความเสียงในด้านของพนักงานธนาคาร พนักงานอาจมีทุจริตการยักยอกเงินขององค์กร

   - ความเสี่ยงในของเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยคืนให้กับธนาคารหรือคืนให้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของธนาคาร และเงินกองทุน 

   -ความเสี่ยงในด้านตลาดโลก อัตราดอกเบี้ย และอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่แน่นอน ส่งผลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับผลกระทบ

  - ความเสี่ยงด้านการเมือง จาเหตุการณในอดีตเราจะเห็นได้ว่ามีการระท้วงและมีการชุมนุมต่างๆ ทำให้ธนาคารต้องงดให้บริการไป

  - ความเสี่ยงสภาพคล่องความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพัน เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขาดการควบคุมที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 

 
 

เขียน 05 Feb 2018 @ 11:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่ยงของสถาบันการเงินความเห็น (0)