อนุทิน 156361 - ปิยะดา ตราชู

  ความเสี่ยงหลัก 5 ประเภทของสถาบันการเงิน

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุนหรือความดำรงอยู่ของกิจการ

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

3. ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอหรือสามารถหาเงินมาชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในคนระบบงานหรือเหตุการณ์ภายนอกและส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

แหล่งที่มา:https://www.bot.or.th

เขียน 03 Feb 2018 @ 22:22 () แก้ไข 03 Feb 2018 @ 22:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #​การจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินความเห็น (0)