อนุทิน 156321 - เห้ย เห้ยเห้ย

ความหมายและประเภทของความเสี่ยง

       ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในเรื่องของผลเสียที่จะตามมาจะมากหรือน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า เกิดจากสาเหตุไหน ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากหรือไม่

ประเภทของความเสี่ยง มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง
1. ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ เช่น บริษัท ต้นทุน การผลิต
2. ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาวะเศษฐกิจ คู่แข่ง อุบัติเหตุทางธรรมชาติ

เขียน 01 Feb 2018 @ 12:32 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่่่่่ยงความเห็น (0)