อนุทิน 156320 - ธเนศ อยู่เย็น

ความเสี่ยงเเละการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนทั้งในปัจจุบันในการดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทำโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต  ภายใต้กรอบเวลาอันจำกัด ซึ่งเป็นกำหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ , ประเมิน , ตรวจสอบ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน  เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด

เขียน 01 Feb 2018 @ 12:17 ()

คำสำคัญ (Tags) #ตัดสินใจความเห็น (0)