อนุทิน 156229 - อรรถการ สัตยพาณิชย์

                          “บูรณาการ”

เปิดประตูสู่โลกกว้าง          สร้างเส้นทางการเรียนรู้

เปิดสมองสองตาดู             ใช่แค่อยู่ในห้องเรียน

ฝึกตนให้ค้นคว้า                เสริมปัญญาอย่างพากเพียร

“นักรู้” ต้องอ่านเขียน         ใช่ร่ำเรียนแค่ตำรา

ความรู้อยู่ทุกแห่ง               ต้องใช้แรงแสวงหา

บูรณาการสร้างปัญญา        เสริมคุณค่าให้แก่ตน

นักสื่อสารต้องรู้รอบ            ให้คำตอบอย่างแยบยล

อาชีพปัญญาชน                สื่อมวลชนบนทางดี

                                         อรรถการ สัตยพาณิชย์

หมายเหตุ : ขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้เปิดโอกาสให้ได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณ อ.ธีระพล อันมัย ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ อาจารย์ผู้นิยามตัวเองว่า "กรรมกรสอนหนังสือ" และอีกหลายบทบาท หน้าที่ ทั้งการเป็น นักวิชาการสื่อเพื่อชุมชน นักเขียน นักร้องเพลงเพื่อชีวิต ฯลฯ เป็นรุ่นน้องที่คงเส้นคงวาในอุดมการณ์ ตั้งแต่ก้าวสู่รั้วลูกช้าง จวบจนกระทั่งวันนี้ อ.ธีร์ ก็ยังคงบอกเล่าเรื่องราววิถีชุมชนคนอีสานได้อย่างอ่อนน้อม ถ่อมตน แต่ลุ่มลึกในเชิงเนื้อหาในฐานะผู้ชี้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์ลูกหา แม้เป็นสาขาวิชาที่มีอาจารย์ไม่กี่คน ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมเหมือนกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ แต่ที่นี่ก็ได้ติดตะเกียงทางความคิด และทางปัญญาให้แก่นักศึกษาได้อย่างเต็มเปี่ยม และน่าศรัทธายิ่ง

เขียน 26 Jan 2018 @ 21:51 () แก้ไข 27 Jan 2018 @ 09:10, ()

คำสำคัญ (Tags) #นิเทศศาสตร์#กลอน



ความเห็น (0)