อนุทิน 156198 - ต้นโมกข์

ขอยกพระพุทธดำรัสสั้นๆ มาให้อ่านกัน  ตามที่ปรากฏใน “สุปุพพัณหสูตร”  มาดังนี้

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น  สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา  ประพฤติสุจริตด้วยใจ  ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น  สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น...

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี และบูชาดี...”

หากตีความพระพุทธดำรัสนี้ เราไม่จำเป็นต้องเชื่อดอกเรื่องโชคลาง หรือเรื่องสีของวัน ฯลฯ เราเพียงแต่ต้องประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเท่านั้น

ที่ผมสงสัยก็คือความประพฤติอะไรที่ชอบด้วยกายวาจาและใจ?

เขียน 23 Jan 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พระองค์ตรัสไว้เป็นวิทยาศาสตร์จริงครับ