อนุทิน 156183 - ปภล เดชมนต์

เงินทุนระยะยาว (ต่อ)

ชนิดของหลักทรัพย์ระยะยาว

หุ้นกู้ (Bonds)

    หุ้นกู้ คือ ประเภทของหนี้สิ้น หรือ ตั๋วเงินระยะยาวที่ออกโดยผู้กู้หรือลูกหนี้ ซึ่งสัญญาว่าจะชำระดอกเบี้ยจำนวนคงที่แต่ละปีแล้วจะชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหรือเจ้าหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น หุ้นกู้มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน(secured bond) , หุ้นกู้ไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน (unsecured bond) , หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ (subordinated bonds) , หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) , หุ้นกู้ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant)

 หุ้นสามัญ (Common Stock)   หุ้นที่ทุกบริษัทต้องมี ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิธรรมดามีความเสี่ยงมากที่สุดต่อการขาดทุน แต่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเมื่อบริษัทมีกำไรมาก

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)                                                                                                                           หุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งเจ้าของลักษณะที่คล้ายหนี้สิน คือ เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งจะเป็นอัตราที่ตายตัว และถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัท

เขียน 22 Jan 2018 @ 20:17 ()

คำสำคัญ (Tags) #เงินทุนระยะยาวความเห็น (0)