อนุทิน 156077 - ปภล เดชมนต์

การสื่อสารที่ดีในองค์กร

        การสื่อสารในองค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคคลกลุ่มหนึ่งกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งภายในองค์กรเพื่อใช้ในการประสานงาน ทำความเข้าใจต่อกันและกันในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร ลองนึกถึงภาพห้องสี่เหลี่ยม 4 ห้องที่มีประตูเพียงห้องละบานการที่จะประสานงานติดต่อกับห้องอื่นนั้นจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเข้าได้แค่ทางเดียว แต่ถ้ากลับกันห้องทั้ง 4 นั้นมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันทุกห้องการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกันและกันจะทำได้ง่ายทำให้งานต่างๆดำเนินได้รวดเร็วและคล่องตัว แต่ว่าก็มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารอีกหลายอย่าง ทั้งจากตัวบุคคล โครงสร้างขององค์กร และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น พนักงานในแผนกหนึ่งไม่ชอบพนักงานอีกแผนกหนึ่งถึงขั้นไม่พูดคุยกันต่างคนต่างทำ ดังนั้นต่อให้มีการจัดโครงสร้างห้องให้เชื่อมต่อกันยังไงก็ไม่อาจจะทำให้การสื่อสารดีได้ ดังนั้นการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการยอมรับกันและกันพูดคุยกัน ต่างคนต่างมีน้ำใจ มีความจริงใจ ถ้าปรับปรุงในส่วนนี้ได้จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมและตรงตามเป้าหมาย

เขียน 15 Jan 2018 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)