อนุทิน 156067 - Sarawut koedchantuek

การสื่อสารที่ดีในองค์กร

          การสื่อสารในองค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารซึ่งกันและกันในองค์กรณ์นั้นๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี ซึ่งอาจกระทำได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วยการพูด เขียน หรือใช้สัญญาลักษณ์ เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบ ซึ่ง "ซาแรมบ้า (Zaramba, 2003 : 5) กล่าวถึง การสื่อสารในองค์กรว่า การสื่อสารในองค์กรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรแลัช่วยให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบกิจกรรมต่างๆด้วย"

         ความสำคัญในการสื่อสารในองค์กร

1.เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กร เพราะการสื่อสารที่ดีจะทำให้ง่ายต่อการทำงานและสามารถทำให้งานบรรลุสำเร็จไปได้ด้วยดี

2.เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน จึงทำให้เกิดความไว้วางใจในการทำงานซึ่งกันและกัน

3.การปฎิบัติงานขององค์กรและมีการประสานงานกันหลายฝ่าย ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการปฎิบัติงาน

    โดยสรุปได้ว่า การสื่อสารที่ดีในองค์กร เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรนั้นๆ หากองค์กรนั้นๆขาดการสื่อสารที่ดีอาจจะเกิดการทำงานที่ผิดพลาด ซึ่งงานที่ทำร่วมกันอาจจะขาดประสิทธิภาพ

ที่มา:https://sites.google.com/site/...

เขียน 15 Jan 2018 @ 14:31 () แก้ไข 15 Jan 2018 @ 20:28, ()

คำสำคัญ (Tags) #องค์กร#การสื่อสาร#การสื่อสารที่ดีในองค์กรความเห็น (0)