อนุทิน 156046 - ปิยะดา ตราชู

การสื่อสารที่ดีในองค์กร


       การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานในองค์กรเป็นอย่างมากซึ่งการสื่อการสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ช่วยให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน  และเป็นเครื่องมือในการตัดสินความสำเร็จหรือการล้มเหลวของการทำงานร่วมกันของบุคลากร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรภายในองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับสื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

เขียน 14 Jan 2018 @ 00:19 () แก้ไข 14 Jan 2018 @ 21:05, ()

คำสำคัญ (Tags) #การสื่อสารความเห็น (0)