อนุทิน 156016 - ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม

ชื่อเรื่อง       คำไม่มีรูปวรรณยุกต์คิดสนุกเป็นนิทาน

ผู้จัดทำ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔

ครูที่ปรึกษา  ครูศรัญญารัตน์  คงอิ่ม

ปีการศึกษา   ๒๕๕๘

ความเป็นมาและความสำคัญของการทำโครงงาน

        ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นั้น การอ่านและการเขียนนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น เรื่องของวรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างยาก การเรียนแต่ในหนังสือหรือตำราอาจไม่เพียงพอให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง

        วันหนึ่งครูเล่านิทานเรื่อง “นางฟ้าใจดี” ให้นักเรียนฟัง แล้วคุณครูบอกว่าชื่อนิทานเรื่องนี้มีคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลย วันต่อมาพวกเราคุยกันถึงเรื่องคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เพื่อนคนหนึ่งถามเพื่อนอีกคนในกลุ่มว่า “ถ้าพวกเราจะแต่งนิทานโดยใช้คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลย พวกเธอว่าจะได้ไหม” เพื่อนคนหนึ่งจึงบอกว่า “ได้แน่นอน แต่พวกเราต้องช่วยกันคิดขั้นตอนในการทำให้ดี เพราะมันคงยากน่าดู ฉันจึงบอกเพื่อนว่าให้ทำเป็นโครงงาน” เพื่อนทุกคนเห็นด้วย

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔ เห็นถึงความสำคัญของเรื่องวรรณยุกต์ และการผันวรรณยุกต์ หากเราอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องกับเสียงและรูปของวรรณยุกต์ก็จะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจตรงกันและพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

        เพื่อศึกษารวบรวมคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นนิทานประกอบภาพ

เขียน 10 Jan 2018 @ 23:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #โครงงานภาษาไทยความเห็น (0)