อนุทิน 15585 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

  ติดต่อ

 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระสังฆ์รัตน์ และพระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธัมมะรัตนะ สังฆะรัตนะ ทั้ง 3 บริบูรณ์ในวันนี้ เป็นวันที่ ล้อแห่งพระธรรมได้ขับเคลื่อนไปสู่มหาชน ทำให้มหาชนจำนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรม เรียกว่า ธรรมจักษุได้บังเกิดขึ้นแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ เลยที่เดียว.

  เขียน:  

ความเห็น (0)