อนุทิน 155291 - เก็จถะหวา

           วันพฤหัสบดีที่  ๙   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
                    วันนี้นำนักเรียนไปสอบธรรมศึกษา ในปัจจุบันนี้สังคมโลกซับซ้อน
  การเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคงทำได้ยากยิ่ง 
  หากผู้ที่มีความเก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีความพร้อมทางด้านจิตใจ
  ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง
  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  ให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด   ทุกคน ทุกศาสนาในโลก ต้องศึกษา
   ต้องรู้หลักปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขความเจริญในชีวิต
   เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม ก็ต้องดำเนินการให้คนได้
   เข้ามาเรียนและตั้งใจเรียนธรรมศึกษามากขึ้น จึงควรส่งเสริม สนับสนุน
   ครูสอนธรรมศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้จัดกิจกรรม
   การเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในระบบ
    และนอกระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจริงจัง


<p></p><p>
     </p>

เขียน 09 Nov 2017 @ 19:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมศึกษาความเห็น (0)