อนุทิน 155274 - ต้นโมกข์

การใช้ to have difficulty

เราใช้ to have difficulty + กริยาเติม ing เสมอ วลีนี้จะแปลว่า มีความยุ่งยากหรือลำบากในด้าน เช่น

When Paul lived in China, he had difficulty speaking Chinese. เมื่อพอลอยู่ในประเทศจีน เขามีความยุ่งยากในการพูดภาษาจีน

Paul has difficulty using Excel on his computer.. พอลมีปัญหาในด้านการใช้โปรแกรมเอ็กเซลในคอมพิวเตอร์

จาก Learn with laughter

………………… 


เขียน 08 Nov 2017 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)