อนุทิน 155230 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมัครใจร่วมโครงการ  อำเภอสระใครและโพนพิสัย  หนองคาย  ประเด็นสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

โครงการใหญ่ของเขตบริการสุขภาพที่ ๘ มีอีก ๒ ประเด็น  โรคเรื้อรัง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และสารเคมีในเกษตรกร

บริหารจัดการโดย  สสจ.หนองบัวลำภู  โรงพยาบาลโนนสัง  งบประมาณผ่าน สปสช.เขต ๘ อุดรธานีความเห็น (0)