อนุทิน 15514 - บุณยกร

บุณยกร

วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันอาฬสาหบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตนครพาราณาสี ในอินเดีย ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงที่เราชาวพุทธรู้จักกันดีคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา)ที่ไม่เข้าใกล้ส่วนสุดทั้งสอง(กาม-อัตตา)นี้ก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘.สำหรับที่วัดวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกัน รักษาศีล ให้ทาน รับประทานอาหารมังสวิรัติเพราะที่วัดพระ -แม่ชี ญาติธรรมผู้อยู่วัด ฉันและทานอาหารมังสวิรัติกัน

มาเป็นเวลา ๒๕ ปีตั้งแต่หลวงพ่อผู้มีพระคุณต่ออาตมาได้มาสร้างวัดอยู่ ณ.ที่แห่งนี้ เป็นเวลา๒๙ ปี เสร็จจากพีธีกรรมในวันนี้ประมาณบ่ายโมงจะได้เดินทางพร้อมหมู่คณะไปเยี่ยมให้กำลังใจญาติโยมพันธมิตรที่มารวมกันปฏิบัติธรรมที่เขาพระวิหารห่างจากวัดประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ..ให้บุญรักษาสาธุชนทุกท่าน ..ความดีไม่ขาย อยากได้ต้องรีบทำ..

"สังคมดีไม่ขาย ..อยากได้ร่วมกันสร้าง"อนุโมทนาสาธุ

เขียน 17 Jul 2008 @ 08:27 () แก้ไข 17 Jul 2008 @ 08:30, ()


ความเห็น (0)