อนุทิน 154875 - ชาญยุทธ แสงวิเชียร

          ผีเสื้อ เป็นแมลงที่มีความสวยงามในแบบของตัวมันเอง ผีเสื้อ มีกลุ่มผีเสื้อกลางคืนและ    กลุ่มผีเสื้อกลางวันซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปในรูปแบบของมัน

          ผีเสื้อ มีวงชีวิต การเติบโตอยู่ 4 ขั้นตอนคือ ระยะไข่ (Egg Stage) ระยะหนอนหรือบุ้ง (Caterpillar Stage หรือ Larva Stage)   ระยะดักแด้ (Pupa Stage หรือ Chrysalis Stage)   ระยะเจริญวัย (Adult Butterfly Stage หรือ Imago Stage)   อนึ่ง มีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าผีเสื้อมีวงจรชีวิตสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ผีเสื้อบางพันธุ์อาจมีอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่บางพันธุ์มีอายุยืนถึงหนึ่งปี โดยส่วนใหญ่จะมีอายุยาวนานในระยะบุ้ง ในขณะที่แมลงชนิดอื่นอาจหยุดการเจริญเติบโตได้ในระยะไข่หรือระยะดักแด้แล้วจึงดำเนินชีวิตต่อไปในฤดูหนาว  กลุ่มผีเสื้อกลางวันและกลุ่มผีเสื้อกลางคืน  การจำแนกผีเสื้อแบบแยกสองแฉก (dichotomous classification) เป็นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน (butterfly) และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน (moth)

          มีผีเสื้ออยู่มากมายในธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีการแบ่งกลุ่มของผีเสื้อออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผีเสื้อกลางคืน เรียกว่ามอธ(Moth) กับ ผีเสื้อกลางวัน เรียก บัตเตอร์ฟลาย (Butterfly) ก่อนจะมาเป็นผีเสื้อจะต้องผ่านวงชีวิต 4 ระยะ คือ ระยะไข่ 3 วัน ระยะหนอน 13 - 20 วัน ระยะดักแด้13 – 20วัน และจบด้วย ระยะตัวเต็มวัย

เขียน 25 Sep 2017 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)