อนุทิน 154853 - วิธวิทย์ ลาภยิ่ง


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

          ในสภาวะปัจจุบัน ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศมีความต้องการใช้ พลังงานสูงขึ้นทุก ๆ ปีนับเป็นภาระหนักต่อฐานะการเงิน การลงทุนของประเทศที่ ต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของประเทศ นอกจาก นี้ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่เกิดจากการใช้พลังงานจำนวน มหาศาลดังกล่าวด้วย

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตระหนักถึงความ สำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการ อนุรักษ์พลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น ซึ่งภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ นี้ พพ. ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์แสดง เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย รวมจำนวน 54 เทคโนโลยีและห้องฝึกอบรมระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และห้องฝึกอบรม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและให้การบริการ การช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ภาค อาคารธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ในด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิผล        

           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร เผยแพร่เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของเทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่จะจัดแสดงก่อนที่จะมาศึกษารายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีภายในอาคาร อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เขียน 23 Sep 2017 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)