อนุทิน 154673 - นาย อรรถชัย มีสุข

         อบบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

            จัดกิจกรรมอบบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560  ฝึกปฏิบัติสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัจจัยกายภาพ ดิน น้ำ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เลือกชนิดพืช และกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก จัดทำผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก วิธีการการปลูก และดูแลรักษา  ให้การดำเนินงานถูกหลัก และถูกต้อง

เขียน 11 Sep 2017 @ 14:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #ยุวมัคคุเทศก์ความเห็น (0)