อนุทิน 154665 - นาย นาดิร โยธาสมุทร

ความแตกต่างระหว่างการจัดการความรู้ กับการทำวิจัย และการฝึกอบรมคือ

การจัดการความรู้มุ่งเน้นเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยตรงที่ การทำวิจัยในชั้นเรียนมักจะมุ่งเน้นเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และแตกต่างจากการฝึกอบรมที่ การฝึกอบรมนั้นเน้นกระจายความรู้ที่มีอยู่แล้วออกไป

เขียน 10 Sep 2017 @ 15:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#knowledge managementความเห็น (0)