อนุทิน 154404 - เนติพงศ์ พินิจนาม

บันทึกอนุทิน

รายวิชา  ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ ลิ้มอำไพ

ผู้บันทึก นายเนติพงศ์  พินิจนาม รหัส 570113140041 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำหรับคาบนี้อาจารย์ได้ให้กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มของจันทร์สุดา นำเสนอเรื่อง โครงสร้างทางคณิตศาสตร์

กลุ่มจันทร์สุดานำเสนอด้วย PowerPoint มีใบงานให้เพื่อนในห้องทำ การนำเสนอดูน่าสนใจ มีการถามตอบ มาการให้ทำแบบฝึก แต่มีข้อคิดเห็นเรื่องของการนำเสนอหามาให้ทำและการเฉลย ซึ้งอาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจนในบางเรื่อง เช่นการอธิบายเรื่องมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเป็นหนึ่งมุมฉาก 

อาจารย์ใด้แนะนำเรื่องของการให้อธิบายคำชี้แจงให้ละเอียด และต้องตรงกับสิ่งที่เราต้องการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและได้สอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

โครงสร้างทางคณิตศาสตร์

1.คำอนิยาม

2.คำนิยาม

3.สัจพจน์

4.ทฤษฎี

ธรรมชาติลักษณะของคณิตศาสตร์

1.ความคิดรวบยอด

2.ความเป็นเหตุเป็นผล

3.ความเป็นสากล

4.ความเป็นศิลปะ

5.มีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์

โครงสร้างทางคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนร่างกาย ธรรมชาติลักษณะเปลียบเสมือนโลหิต

สุดท้ายอาจารย์มอบหมายการบ้านให้กลับไปทบทวนครับ


เขียน 18 Aug 2017 @ 23:53 () แก้ไข 18 Aug 2017 @ 23:56, ()

คำสำคัญ (Tags) #ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ความเห็น (0)