อนุทิน 154388 - เนติพงศ์ พินิจนาม

บันทึกอนุทิน

รายวิชา การปฎิบัติงานวิชาชีพครู 1

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ ลิ้มอำไพ

ผู้บันทึก นายเนติพงศ์  พินิจนาม รหัส 570113140041 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สำหรับคาบนี้อาจารย์มอบหมายงานให้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และทำใบงานส่งในคาบ

นอกจากนี้ยังมอบหนังสือการขอเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา อาจารย์สอนการเขียนเอกสารทางราชการ เลขที่เอกสาร แม้กระทั่งการพับกระดาษใส่ซอง ต้องพับอย่างไร ละเอียดมากจริงๆ ดูใส่ใจรายละเอียดมาก 

บรรยากาศในห้องเรียนเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ แต่มีบ้างที่เพื่อนในห้องเสียงดัง และเปิดเพลงทำลายสมาธิเพื่อนรอบข้าง แต่งานทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีครับ 


เขียน 18 Aug 2017 @ 03:02 ()


ความเห็น (0)