อนุทิน 154378 - เนติพงศ์ พินิจนาม

บันทึกอนุทิน

รายวิชา คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ ลิ้มอำไพ

ผู้บันทึก นายเนติพงศ์  พินิจนาม รหัส 570113140041 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สำหรับคาบนี้ อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จัดทำรูปแบบรายงาน แบบเขียนเองส่งในคาบ พร้อมกับมีการนำเสนอ เนื่องด้วยทุกกลุ่มได้หัวข้อเดียวกัน จึงสุ่มให้ออกมานำเสนอ 2 กลุ่ม คือกลุ่มจันสุดาและกลุ่มสิริมา และคณะ

เนื้อหาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย

1.การแก้ปัญหา

2.การให้เหตุผล

3.การสื่อสารและการสื่อความหมาย

4.การเชื่อมโยง

5.การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

        กลุ่มจันสุดา นำเสนอรูปแบบ PPT การออกแบบสื่อยังไม่น่าสนใจ ตัวหนังสื่อเล็กมองไม่ชัด การนำเสนอออกมายังไม่ค่อยน่าพอใจ อ่านสไลค์มากเกินไป

        กลุ่มสิริมา นำเสนอรูปแบบเขียนกระดานแบบสอน ใช้เวลาการสอนที่มาก ไม่น่าสนใจ แต่มีกิจกรรมที่โต้ตอบกับผู้เรียน

เมื่อนำเสนอเสร็จเรียบร้อย อาจารย์สรุปสิ่งที่ได้จากการนำเสนอทั้งสองกลุ่ม  อาจารย์เน้นพูดเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอ รวมถึงเทคนิคการสอน สรุปได้ดังนี้

ด้านการเขียนกระดาน

1.ต้องมีการเรียนรู้การเขียนกระดานมาก่อน

2.การเขียนกระดานต้องมาการว่างแผนการเขียนทุกครั้ง

3.ควรแบ่งกระดานเป็น 2 หรือ 3 ส่วน

4.เขียนจากซ้ายไปขวา

5.เขียนให้ครบหัวข้ออย่าเพิ่งลบ เพราะอาจมีเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจ หรือจดตามเราไม่ทัน

ด้านการวัดผลและประเมินผล

1.เราต้องวางแผนการวัดและประเมินให้ตรงกับทักษะนั้นๆ

2.ออกแบบการวัดผลและประเมินผลให้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด

3.ควรแยกการวัดและประเมินผลไปทีละทักษะ เพราะความจริงเราไม่สามารถวัดทุกทักษะพร้อมกันได้

4.ต้องมีความรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง แม้จะไม่ใช่แกนหลักของการนำเสนอ

5.มีความรู้ดี มีออกแบบการสอนดี และมีการวัดผลและเมินผลได้ดีเขียน 17 Aug 2017 @ 01:36 () แก้ไข 18 Aug 2017 @ 02:55, ()

คำสำคัญ (Tags) #คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานความเห็น (0)