อนุทิน 154210 - หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ

วันที่19-21กรกฎาคม 2560
ได้มีการจัดอบรมเป็นเวลา3วัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ ภายในการอบรมนอกจากการบรรยายก็มีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามหน่วยฝึก เพื่อเป็นการปฎิบัติ การวาดแผนที่ การเขียน SWOT และการจัดเวทีประชาคมและกิจต่างๆความเห็น (0)