อนุทิน 154201 - บุษรัตน์ พุมมา

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

เริ่มออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปศูย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเวลา 07.30 น. และเวลา 08.30 ถึงศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้มีเด็กๆนักเรียนมาศึกษาดูงานเวลา 09.30 น. มีหน้าที่ในการอธิบายและให้ความรู้ความเข้าใจในการทำเทียนอบขนม
ความเห็น (0)