อนุทิน 154200 - หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ

วันที่3สิงหาคม2560
วันนี้ตอนเวลา 9.00มีนักเรียนได้มาลงศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม ในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันในชุมชนคือการวาดรูปจากการใช้แป้งพวงในการวาดรูปลงในใบตอง และมีการสาธิตการทำเทียนอบ โดยมีคุณ ปิยะ กู่แบ่ง เจ้าของศูนย์ได้มาลงมือสาธิตในการปั้นเทียนอบ ให้น้องๆนักเรียนได้เห็นและลงปฏิบัติจริงความเห็น (0)