อนุทิน 154182 - กิตติพงศ์ โทนผลิน

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีนักเรียนโรงเรียนศาลเจ้า ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
การเดินกะลามะพร้าวความเห็น (0)