อนุทิน 154147 - กิตติพงศ์ โทนผลิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้การรายตัวหน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)