อนุทิน 154143 - พันธกานต์ กมลเวชช์

ออกฝึกประสบการณ์วันที่ 1 ได้เข้ารายงานตัวกับ นาย ปิยะ กู่แบ่ง เจ้าของศูนย์ฝึกการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก ได้รับเข้าฝึกประสบการการณ์ เป็นเวลา 1 สิงหาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นเวลา 450 ชั่วโมง ได้ลงสำรวจหน่วยฝึกและชุมชนบริเวณหน่วยฝึกงานความเห็น (0)