อนุทิน 153931 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00-12.30น. บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศูนย์

เขียน 24 Jul 2017 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)