อนุทิน 153750 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 07:00-11:00น. ปลูกต้นหม่อน

เวลา 16:40-17:20น. รดน้ำผัก

เขียน 19 Jul 2017 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)