อนุทิน 153728 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เขียน 19 Jul 2017 @ 13:24 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 13:31, ()


ความเห็น (0)