อนุทิน 153706 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เขียน 19 Jul 2017 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)