อนุทิน 153703 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 15:00-17:00น. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตาเวลา 20:30-21:40น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พี่เลี้ยงทั้ง2ท่าน

เขียน 19 Jul 2017 @ 12:03 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 14:20, ()


ความเห็น (0)