อนุทิน 153667 - ต้นโมกข์

การวางแผนการสอนไวยากรณ์ (Planning a grammar lesson) ตอนที่ 6

การผลิตภาษา (Production)

                ขั้นตอนนี้ก็มีกิจกรรมอันหลากหลาย แต่ข้อที่สำคัญก็คือคุณจะใช้กิจกรรมอะไรก็ต้องขึ้นกับภาษาที่คุณกำลังสอน และระดับของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเติมข้อมูล (information gap), บทบาทสมมติ (role plays), การสัมภาษณ์ (interviews), การแสดงละครสั้น (simulations), การหาบุคคลที่ลักษณะที่กำหนดให้ (find someone who), การบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างภาพ 2 ภาพ (spot the difference between two pictures), การแก้ปัญหา (problem solving), กิจกรรมหาข้อมูลส่วนบุคคล (personalization activities) ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ทรงความหมาย และจะทำให้เด็กๆมีโอกาสที่จะฝึกภาษาอย่างเป็นอิสระ จะยกตัวอย่างให้ฟัง ดังนี้

                หลังจากที่สอนประโยคแบบเงื่อนไขแบบที่ 2 แล้ว ฉันจะให้เด็กๆถามข้อมุลส่วนตัวซึ่งกันและกัน โดยการให้คำถามที่สามารถตอบได้ทันที (question prompts) ในการถามนักเรียนในห้อง เช่น do/ if/ win the lottery?

                ถึงแม้ว่าคำถามในตอนนี้จะค่อยข้างควบคุม แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็มีโอกาสในการถามแบบทันท่วงที และสามารถใช้ภาษาที่มีอยู่ในการถามและตอบ และกิจกรรมนี้สามารถทำได้ง่ายด้วย   

               ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่ครูสามารถตรวจสอบ (monitor) และจดข้อผิดที่เกิดขึ้นในห้อง หรืออาจทำการวิเคราะห์ข้อผิด (error analysis) ตอนท้ายคาบก็ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Tanya Cotter. Planning a grammar lesson

  ......................


เขียน 18 Jul 2017 @ 17:19 ()


ความเห็น (0)