อนุทิน 153598 - ต้นโมกข์

การวางแผนการสอนไวยากรณ์ (Planning a grammar lesson) ตอนที่ 5

การฝึกปฏิบัติ (Practice)

                จะมีกิจกรรมหลายอย่างในขั้นตอนนี้ เช่น แบบฝึกหัดการเติมคำในช่องว่าง (gap fill exercise), การฝึกการแทนที่ (substation drill), การเปลี่ยนจากประโยคหนึ่งเป็นอีกประโยคหนึ่ง (sentence transformation) , คำถามที่ถามทั้งห้อง (class questionnaires), การเรียงลำดับประโยค (reodering sentences) และ การจับคู่ประโยคกับภาพ (matching sentence to pictures) เป็นต้น

                ประเด็นที่ต้องจำก็คือว่ากิจกรรมในขั้นนี้ต้องอยู่ในการควบคุม เพราะนักเรียนเพิ่งจะพบภาษาใหม่ๆ หนังสือและแบบฝึกหัดของนักเรียนจำนวนมากมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดในขั้นตอนนี้ ดังจะยกตัวอย่างให้ฟัง ดังนี้

                เมื่อฉันสอนประโยคแบบเงื่อนไขแบบที่ 2 ฉันจะใช้ประโยคแบ่งครึ่ง (split sentence) ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบควบคุม (controlled practice activity) ฉันจะให้ตัวอย่างกับนักเรียนจำนวนมาก โดยที่แบ่งครึ่งไว้ให้ตอบ ในการฝึกนักเรียนต้องทำกันเป็นคู่ นักเรียนจะต้องจับคู่ระหว่างตอนต้นกับตอนท้ายให้ได้ เช่น If I won the lottery, “………..” I’d travel around the world. เป็นต้น

แปลและเรียบเรียงจาก Tanya Cotter. Planning a grammar lesson 

เขียน 17 Jul 2017 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)